Administratief recht en omgevingsrecht

Ockier & Partners advocaten gespecialiseerd in Administratief recht en omgevingsrecht

Administratief recht en omgevingsrecht

Ockier & Partners advocaten gespecialiseerd in Administratief recht en omgevingsrecht

OCKIER & PARTNERS heeft een gespecialiseerd team dat u bijstaat in uw relatie met diverse overheden.

 

U kan bij ons terecht voor onder andere volgende materies:

 

  • Stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen zowel op stedelijk/gemeentelijk en provinciaal niveau
  • Ruimtelijke planning, zonevreemde constructies, planbaten, planschade
  • Handhavingsbeleid in het kader van stedenbouw – en milieurecht
  • Onteigeningsrecht
  • Overheidsopdrachten
  • Omgevingsrecht:  bodemverontreiniging, grondverzet, archeologie, watertoets, leegstand en verkrotting, onroerend erfgoed, Vlaamse wooncode, MER-regelgeving, etc.

Niet alleen helpen de advocaten binnen dit vakdomein u via adviesverlening, maar ook bij het voeren van onderhandelingen en procedures (bv. voor de Deputatie van de Provincies, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de Raad van State, het Grondwettelijk hof en de Burgerlijke rechtbanken)

GERELATEERDE BERICHTEN

GERELATEERDE BERICHTEN

01/03/2015

Een korte toelichting omtrent een aantal nieuwe decreten op Vlaams niveau: decreet handhaving omgevingsvergunning, decreet complexe projecten, decreet onroerend erfgoed

Vanuit de ondernemingswereld werd reeds jaren gepleit voor vlottere en snelle procedures voor investeringsprojecten, dit aangezien het zowel voor publieke als voor private investeerders steeds moeilijker werd om binnen een redelijke termijn...