Algemene Voorwaarden

Hieronder treft u de algemene voorwaarden van Ockier Advocaten aan. Deze zijn van toepassing op elke dienstverlening vanwege Ockier Advocaten.

 

1. Advocatenkantoor

1.1. De BV Advokatenkantoor Ludo Ockier (hierna genoemd: “Ockier Advocaten”) is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met zetel te 8500 Kortrijk, Beneluxpark 3, en is ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (RPR Gent, afdeling Kortrijk) onder nummer 0452.031.480. Ludo OCKIER oefent het beroep van advocaat uit als bestuurder van voormelde vennootschap.

1.2. Alle advocaten bij Ockier Advocaten zijn advocaat in België en zijn leden van de Orde van Advocaten aan de Balie West-Vlaanderen, alsook van de Orde van Vlaamse Balies.

1.3. Alle advocaten verbonden aan Ockier Advocaten zijn gebonden door de deontologische regels en gedragscodes eigen aan het beroep van advocaat.

 

2. Toepassing

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten werkzaam bij Ockier Advocaten ten aanzien van haar cliënten. De contractuele relatie bestaat steeds en alleen tussen de cliënt en Ockier Advocaten, zelfs indien de cliënt slechts contact heeft met één of meer bepaalde advocaten werkzaam bij Ockier Advocaten. 

2.2. Deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende voorwaarden van de cliënt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen door de bestuurder van Ockier Advocaten.

2.3. Telkens de cliënt beroep doet op de dienstverlening van Ockier Advocaten, wordt de cliënt geacht de voorwaarden te aanvaarden.

 

3. Uitvoering opdracht

3.1. De advocaten verbonden aan Ockier Advocaten verrichten hun diensten in naam en voor rekening van Ockier Advocaten, tenzij zij voor een bepaald dossier uitdrukkelijk hebben aangegeven dat zij dit behandelen in eigen beheer. Ockier Advocaten is de enige contractspartij van de cliënt voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden, tenzij een advocaat voor een bepaald dossier uitdrukkelijk heeft aangegeven dat hij of zij het dossier behandelt in eigen beheer.

3.2. De overeenkomst tussen Ockier Advocaten en de cliënt komt tot stand op het ogenblik dat Ockier Advocaten haar dienstverlening aanvangt.

3.3. Tenzij de cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, is Ockier Advocaten vrij om dossiers of bepaalde aspecten ervan intern te verdelen onder haar advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers en advocaten-stagiairs. Deze interne verdeling zal zo veel als mogelijk gebeuren volgens de voorkeurmateries van de advocaten en/of de wensen van de cliënt. Waar nodig wordt gewerkt in teamverband. De dominus litis behoudt steeds de supervisie over het dossier.

 

4. Wederzijdse informatieplicht

4.1. Ockier Advocaten informeert de cliënt over de uitvoering van de opdracht en het verloop van de behandeling van de zaak.

4.2.  De cliënt verbindt zich ertoe om gedurende de gehele duur van de opdracht onmiddellijk alle relevante en noodzakelijke gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, zelfs ongevraagd, aan Ockier Advocaten te geven. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Ockier Advocaten verstrekte gegevens, informatie en stukken. De cliënt zal tevens Ockier Advocaten spontaan en onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele nieuwe feiten of omstandigheden, van welke aard ook, nuttig voor de uitvoering van de opdracht.

 

5. Beroep op derden

5.1. Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan over aan Ockier Advocaten, zonder voorafgaande goedkeuring van de cliënt. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedurestuk, verschijnen op een (inleidings)zitting etc.) door een plaatselijke advocaat.

Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden, zoals buitenlandse advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de cliënt.

5.2. Onverminderd het eventuele vereiste overleg, is Ockier Advocaten in de uitvoering van haar opdracht, door de cliënt steeds als lasthebber gemandateerd om voornoemde dienstverstrekkers opdrachten te verlenen in naam en voor rekening van de cliënt. In dat geval zal de factuur van de dienstverstrekker waarop beroep wordt gedaan op naam van de cliënt uitgereikt worden en dient die factuur door de cliënt rechtstreeks in handen van de betrokken dienstverstrekker te worden voldaan, tenzij Ockier Advocaten in het belang van het dossier beslist om de kosten voor te schieten en door te factureren.

 

6. Ereloon en kosten

6.1. Bij aanvang van het behandelen van het dossier van de cliënt worden afspraken gemaakt over het ereloon en de kosten van Ockier Advocaten.

6.2. Ockier Advocaten kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van het dossier één of meerdere voorschotten (middels een provisienota) vragen. Een voorschot is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt, voorafgaande aan de gedetailleerde ereloon– en kostenstaat. Die provisie kan betrekking hebben op reeds geleverde prestaties of voorgeschoten kosten, of kan een voorschot zijn op nog te leveren prestaties of te maken kosten, of een combinatie van beide.  Specificatie van de verrichte werkzaamheden en de kosten wordt op het eerste verzoek van de cliënt toegestuurd.

6.3. Tenzij anders overeengekomen werd, worden de verrichte werkzaamheden aangerekend op basis van een forfaitair bedrag door Ockier Advocaten bepaald, waarbij naast de aard, de complexiteit, de inzet en het dringend karakter van de zaak, in hoofdzaak rekening wordt gehouden met de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en met het toepasselijke uurtarief, zoals hieronder verduidelijkt.

De basisuurtarieven die door Ockier Advocaten gehanteerd worden zijn de volgende:

- corporatedossiers: 165,00 EUR excl. BTW

- aannemingsdossiers: 150,00 EUR excl. BTW

- stedenbouwdossiers: 160,00 EUR excl. BTW

- geschillen < 5.000,00 EUR: 120,00 EUR excl. BTW

6.4. De administratie- en kantoorkosten, waaronder kosten voor de opening van het dossier of deeldossiers, dactylografiekosten, afdruk- en kopiekosten, verzendingskosten, telefoonkosten, parkeerkosten, ... worden bijkomend op het ereloon aangerekend a rato van 15% van het ereloon.

6.5. De kosten die Ockier Advocaten heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen worden onder de post kosten afzonderlijk aangerekend op basis van de werkelijk gedragen kosten (meer BTW indien van toepassing).

6.6. De cliënt betaalt de voorschotten en/of staat van ereloon en kosten binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen.  Ockier Advocaten kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

6.7. Indien de cliënt niet akkoord gaat met een provisie en/of staat van erelonen en kosten dient hij deze op straffe van verval van recht binnen de veertien dagen na de datum van de provisiestaat schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

6.8. Bij geldschulden heeft de schuldeiser, mits voorafgaandelijke ingebrekestelling, (a) het recht om verwijlintresten aan een intrestvoet van 8% aan te rekenen vanaf de datum van de staat tot op de datum van volledige betaling evenals (b) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag, met een minimum van 75,00 EUR, aan te rekenen, zelfs indien termijnen van respijt zouden worden toegekend en onverminderd het recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering volgen.  

Bij niet betaling van een gedeelte of het geheel van een staat op de voorziene vervaldag, wordt ook het saldo van alle andere (zelfs niet vervallen staten) van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.

 Tevens heeft Ockier Advocaten in dit geval het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken cliënt te schorsen tot op het ogenblik dat alle staten integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen. Ockier Advocaten is in deze gevallen niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.

6.9. Indien Ockier Advocaten in een zaak de belangen van meerdere cliënten behartigt, zijn al deze cliënten hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van de voorschotten en de staten van erelonen en kosten die betrekking hebben op deze zaak (desgevallend vermeerderd met de aanhorigheden vermeld in 6.8 en alle invorderingskosten), en dit ongeacht aan welke cliënt Ockier Advocaten haar voorschotten en staten van erelonen en kosten heeft opgemaakt.

 

7. Derdengelden

7.1. Ockier Advocaten stort alle bedragen die zij voor haar cliënt ontvangt zo spoedig mogelijk en alleszins binnen de maand na ontvangst door aan de cliënt.

7.2. Ockier Advocaten mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de cliënt aan haar verschuldigd is. Zij brengt de cliënt hiervan op de hoogte.

7.3. Ockier Advocaten stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden binnen de kortst mogelijke tijd door aan deze derden.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. Ockier Advocaten levert bij de behartiging van een dossier alle redelijke inspanningen. Dit is een inspanningsverbintenis. Ockier Advocaten kan daarbij geen bepaald resultaat garanderen.

8.2. Alle advocaten van Ockier Advocaten zijn via de Orde van Advocaten bij de Balie te West-Vlaanderen verzekerd in beroepsaansprakelijkheid. Ockier Advocaten heeft een bijkomende beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven bij Ethias, HDI Gerling Verzekeringen NV en AIG EUROPE, via bemiddeling van de makelaar MARSH NV, Vorstlaan 2, 1170 BRUSSEL.

8.3. Elke aansprakelijkheid van Ockier Advocaten, haar advocaten en aangestelden, voor gelijk welk nadeel in hoofde van de cliënt is beperkt tot het bedrag dat gedekt is door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

8.4. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade helemaal niet dekt, zonder dat Ockier Advocaten of haar advocaten of aangestelden hieraan fout hebben, wordt de aansprakelijkheid van Ockier Advocaten, haar advocaten en aangestelden, zowel contractueel als buitencontractueel, beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag excl. BTW dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dergelijk dossier tot maximaal € 7.500 per schadegeval.

8.5. Iedere aansprakelijkheidsvordering ten aanzien van Ockier Advocaten moet ingesteld worden binnen het jaar na de ontdekking van de fout of het nadeel op het ogenblik dat de cliënt er redelijkerwijs kennis van nam of had van kunnen nemen.

8.6. Ockier Advocaten en haar advocaten kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de cliënt of door derden.

8.7. Onverminderd voorgaande zijn Ockier Advocaten en haar advocaten niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van hun dienstverlening, indien hen opdracht werd verleend namens en voor rekening van de cliënt. In zodanig geval kan Ockier Advocaten derhalve ook niet in solidum, hoofdelijk of ondeelbaar gehouden zijn met dergelijke derde tot betaling van welkdanige vergoeding aan de cliënt.

 

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Het is de cliënt niet toegestaan om de door Ockier Advocaten gemaakte adviezen, nota's, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvuldigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de aan Ockier Advocaten toegekende opdracht.

 

10. Beëindiging van de opdracht

10.1. Als het dossier wordt afgesloten, wordt de cliënt hiervan schriftelijk door Ockier Advocaten ingelicht. Na het afsluiten van het dossier, wordt het dossier gearchiveerd en vijf jaar bijgehouden vanaf de datum van afsluiting. Na vijf jaar wordt het dossier vernietigd.

10.2. Zowel de cliënt als Ockier Advocaten hebben het recht om de overeenkomst te allen tijde schriftelijk met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen.

De cliënt is in dit geval verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de overeenkomst te voldoen. Ockier Advocaten maakt een eindstaat van erelonen en kosten op en bezorgt deze aan de cliënt.

Voor zover wettelijk en deontologisch toegestaan kan Ockier Advocaten zich beroepen op haar retentierecht alvorens haar dossier aan de cliënt over te maken.

  

11. Nietigheid

11.1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan. Desgevallend zal de nietige bepaling in overleg tussen Ockier Advocaten en de cliënt worden vervangen door een bepaling die de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

12.1. Alle overeenkomsten tussen Ockier Advocaten en de cliënt zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.

12.2. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur minnelijk.

12.3. Voor tuchtzaken is de stafhouder van de Balie van West-Vlaanderen bevoegd.

12.4. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement KORTRIJK zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Ockier Advocaten en de cliënt.