Witwasregelgeving

Sedert 2 januari 2004 vallen advocaten, wanneer zij bepaalde werkzaamheden ten behoeve van hun cliënten uitoefenen, onder het preventieve luik van de witwaswetgeving (Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme). Deze wetgeving is erop gericht het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan en legt met dat doel aan de advocaten een aantal dwingende verplichtingen op, waarvan de niet naleving kan leiden tot tuchtsancties en administratieve geldboetes.

 

Het cliëntenonderzoek, de waakzaamheidsverplichting en de eventuele meldingsplicht vormen de kern van de witwaspreventiewetgeving.

 

Vooreerst zijn de advocaten ertoe gehouden nieuwe cliënten te identificeren voor de aanvang van de dienstverlening. Tijdens de hele duur van de cliëntenrelatie worden advocaten eveneens onderworpen aan een waakzaamheidsplicht die ertoe kan leiden dat bijkomende informatie vereist is. Deze informatie- en waakzaamheidsverplichting bestaat niet alleen met betrekking tot de cliënten zelf – natuurlijke en rechtspersonen -, maar eveneens ten aanzien van hun lasthebbers, zoals de bestuurders van vennootschappen.

 

Wanneer  bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten worden vastgesteld waarvan zij men weet of vermoedt dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, moet dit onmiddellijk aan de stafhouder worden gemeld, behalve wanneer de werkzaamheden strekken tot het bepalen van de rechtspositie van de cliënt of tot de verdediging of vertegenwoordiging van de cliënt in verband met een rechtsgeding. Het is de stafhouder die de beslissing zal nemen of hij de ontvangen informatie al dan niet doorgeeft aan de Cel voor financiële informatieverwerking.

 

Deze verplichtingen doen uiteraard geen afbreuk aan het beroepsgeheim dat de relatie tussen de cliënt en zijn advocaat blijft kenmerken.

 

Mocht u vragen in dit verband hebben, dan kan u deze stellen per e-mail : info@ockier-advocaten.be