Privacyverklaring BV Advocatenkantoor Ludo Ockier

1. Waarop is deze Privacyverklaring van toepassing?

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer u:

 • een bezoek brengt aan of gebruik maakt van de website www.ockier-advocaten.be, eigendom van BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER en/of u hierbij persoonsgegevens meedeelt (bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het zenden van een e-mail, het maken van telefonisch contact, het inschrijven op onze nieuwsbrief, enzovoort);
 • op één of andere wijze gebruikt maakt van onze diensten;
 • op één of andere wijze met BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER in interactie gaat via bepaalde andere kanalen (zoals bijvoorbeeld: persoonlijke ontmoetingen of afspraken, social media, enzovoort);
 • deze Privacyverklaring expliciet accepteert.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

 

2.1.  Verwerkingsverantwoordelijke

 

BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER is Verwerkingsverantwoordelijke, zij bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens en kan via volgende wijzen worden gecontacteerd:

 • Per post via: BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER, Beneluxpark 3, 8500 KORTRIJK, BELGIË
 • Telefonisch op: +32 56 25 60 60
 • Per e-mail: info@ockier-advocaten.be
 • Via de website: www.ockier-advocaten.be

 

2.2.  Verwerker

 

BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER kan beroep doen op gegevensverwerkers voor de goede uitvoering van haar dienstverlening ten aanzien van u. Een verwerker kan op vraag of instructie van of in naam van BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER uw persoonsgegevens verwerken waarbij deze verplicht zal zijn de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te verzekeren.

 

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER verklaart enkel gegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn of noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Afhankelijk van deze doeleinden verwerkt BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER volgende categorieën van persoonsgegevens (niet-limitatief):

 • Uw naam- , mail-, telefoon- en adresgegevens (identificatie – of contactgegevens);
 • Rijksregisternummer;
 • Woningkenmerken (juridisch advies / geschil omtrent onroerende goederen);
 • Financiële bijzonderheden zoals loonfiches en leningen;
 • Psychische gegevens;
 • Samenstelling gezin;
 • Beroep en betrekking;
 • Gerechtelijke bijzonderheden;
 • Lidmaatschappen van vakverenigingen;
 • Beeld- of geluidsopnames.

 

4. Op welke rechtsgrond worden persoonsgegevens verwerkt?

 

BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER verwerkt uw persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

 • Omwille van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat of de door u genomen precontractuele stappen tijdens uw aanvraag;
 • Omwille van het gerechtvaardigd belang van BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER om u te kunnen helpen met haar diensten;
 • Omwille van de door u gegeven toestemming en uitdrukkelijke aanvaarding van deze Privacyverklaring.

 

5. Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

 

BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring en dienstverlening te bieden;
 • Voor het beheer van de contractuele relatie met u, met inbegrip van contactnames, facturatie en verlenen van ondersteuning of uitvoeren van onze juridische diensten;
 • Om u op de hoogte te houden van voor u interessante nieuwsfeiten, wetgevingen of juridische artikelen.

 

6. Wie ontvangt de persoonsgegevens?

 

Uitgezonderd eventuele verwerkers die enkel en alleen op instructie van BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER handelen, verwerkt BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER uw persoonsgegevens uitsluitend voor haarzelf en voor haar eigen intern gebruik. Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of gecommuniceerd worden aan derde partijen.

 

BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER heeft eveneens passende juridische en technische maatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. 

 

7. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

 

BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER bewaart uw persoonsgegevens (i) zolang dit nodig of relevant is voor de vooropgestelde doeleinden, (ii) voor de duurtijd waartoe zij wettelijk verplicht is, of (iii) tot zolang er zich een gerechtelijk geschil of onderzoeken kunnen voordoen met betrekking tot de door BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER geleverde diensten.

 

8. Welke rechten heeft u?

 

8.1.  Recht op informatie

 

Met deze Privacyverklaring wenst BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER u zo volledig mogelijk te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verwerkt voor legitieme doeleinden op een gepaste, relevante, veilige en proportionele wijze. Zij worden niet langer bewaard dan noodzakelijk en dit steeds met de meest mogelijke integriteit en vertrouwelijkheid.

 

8.2.  Recht op inzage

 

U heeft steeds het recht om de rechtmatigheid van elke verwerkingsactiviteit van uw persoonsgegevens te controleren en BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER te vragen om u informatie te bezorgen omtrent de doeleinden van de verwerking, de categorieën van uw persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens, de bewaartermijn en de rechten die u kunt uitoefenen.

 

U hebt eveneens het recht om aan BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER een kopie te vragen van de persoonsgegevens die van u zijn verwerkt. Deze kopie zal u in principe gratis worden verstrekt tenzij uw verzoek onredelijk of buitensporig zou zijn. In dergelijk geval kan door BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER een administratieve kost worden aangerekend.

 

8.3.  Recht op verbetering

 

U heeft het recht om onjuiste gegevens te verbeteren of onvolledige gegevens aan te vullen op eenvoudig verzoek aan BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER.

 

8.4.  Recht op gegevenswissing

 

U hebt het recht om BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen indien daartoe geen gegronde reden meer zou bestaan in hoofde van BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER om deze nog te verwerken. U kunt dit recht in volgende gevallen uitoefenen:

 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk om het nagestreefde doel te vervullen;
 • U bewijst dat BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER uw gegevens onrechtmatig heeft verwerkt;
 • Uw persoonsgegevens dienen verwijderd te worden ingevolge een wettelijke verplichting;
 • U herroept uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens en er is geen enkele andere rechtsgrond tot verwerken van uw gegevens;
 • U hebt uw recht op bezwaar (zie punt 8.6) succesvol uitgeoefend.

 

BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER behoudt echter het recht om uw verzoek tot wissen gemotiveerd te weigeren, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat verwijderde persoonsgegevens tijdelijk, voor haar onzichtbaar, ergens blijven opgeslagen.

 

8.5.  Recht op beperking van gegevensverwerking

 

U hebt in één van de volgende omstandigheden het recht om de beperking van de gegevensverwerking te eisen:

 • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens die door BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER werden verwerkt en BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER heeft een redelijke termijn gekregen om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • U bewijst dat de verwerking door BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER onrechtmatig was en vraagt om een beperking;
 • BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER heeft de gegevens niet meer nodig, maar u hebt deze wel nog nodig voor de uitoefening van een rechtsvordering;
 • U oefent uw recht van bezwaar uit (zie punt 8.6).

 

8.6.  Recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking

 

U hebt ten allen tijde het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor ‘direct marketing’ doeleinden. BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER zal de verwerking van uw persoonsgegevens staken tenzij zij dwingende gronden kan opwerpen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden. In voorkomend geval zal dit u ook meegedeeld worden.

 

8.7.  Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

U heeft het recht om de door u op basis van toestemming aan BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER verstrekte gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en te hergebruiken voor andere diensten en dus over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dit technisch onmogelijk is.

 

8.8.  Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden

 

U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een volledige automatische beslissing – zonder menselijke tussenkomst – indien deze u aanzienlijk treft of juridische gevolgen heeft. Op heden verklaart BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER dat u aan dergelijke geautomatiseerde besluitvorming in geen enkele van de door BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER uitgevoerde verwerkingsactiviteiten, wordt onderworpen.

 

9. Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

 

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een geschreven verzoek en bewijs van identiteit aan BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER te richten via één van de volgende kanalen:

 • Via aangetekend schrijven aan: BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER, Beneluxpark 3, 8500 KORTRIJK, BELGIË
 • Via e-mail aan: info@ockier-advocaten.be

 

10. Hoe kunt u klacht indienen?

 

Indien u bepaalde klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, danken wij u ons hieromtrent eerst rechtstreeks te contacteren via één van de contactkanalen beschreven in artikel 9 zodat wij dit voor u kunnen oplossen.

 

Verder hebt u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit via deze link.

 

11. Kan deze Privacyverklaring wijzigen?

 

BV ADVOKATENKANTOOR LUDO OCKIER heeft steeds het recht om op elk moment deze Privacyverklaring te verbeteren of aan te passen waarbij de aanpassingen onmiddellijk van toepassing zullen zijn vanaf de publicatie ervan op haar website. U dient deze Privacyverklaring op geregelde tijdstippen te (her)bekijken om u te vergewissen van de aanpassingen. De verderzetting van uw contractuele relatie of gebruik van onze website of diensten, zal worden beschouwd als aanvaarding van de eventuele wijzigingen aangebracht aan deze Privacyverklaring.

 

13. Toepasselijk recht en rechtsgebied

 

Deze Privacyverklaring is onderworpen aan de in België geldende wet- en regelgeving en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement KORTRIJK zijn bevoegd in geval van geschil.