News & events

banner NB jan 2024

15/01/2024

Nieuwe regels van toepassing op bemiddelingsopdrachten van vastgoedmakelaars

 

Bij de start van dit nieuwe jaar wensen wij u in te lichten over een aantal wetswijzigingen die relevant zijn voor de vastgoedmakelaars, en eenieder die met hen een bemiddelingsopdracht afsluit.

 

Deze wetswijzigingen vereisen een grondig nazicht van de bemiddelingsopdracht, en een aantal door te voeren aanpassingen, zodat terug met juridisch correcte overeenkomsten wordt gewerkt.

 

Het Koninklijk Besluit van 12.01.2007 (beter gekend als het “KB Freya”) bevatte de regels inzake de verplichte en verboden bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars. Dit KB wordt opgegeven door het KB van 28.09.2023, en dit met ingang vanaf 01.02.2024. Het nieuwe KB is van toepassing op alle nieuwe bemiddelingsovereenkomsten die worden gesloten vanaf 01.02.2024.

 

Dit nieuwe KB is (net als het KB Freya) van toepassing op bemiddelingsovereenkomsten afgesloten met consumenten.

 

We bespreken hier de belangrijkste wijzigingen.

 

1. Toepassingsgebied: Dit KB is niet alleen van toepassing op de vastgoedmakelaars, maar op alle ondernemingen die vastgoedmakelaarsactiviteiten stellen, zoals bv. de architecten, landmeters, … Enige uitzondering: de notarissen, want zij beschikken over een eigen regelgeving.

 

2. Herroepingstermijn: De herroepingstermijn is nu altijd 14 kalenderdagen, ongeacht of de overeenkomst binnen of buiten de onderneming werd gesloten.

 

3. Datum & adres: De datum en het volledige adres (gemeente, straat, huisnummer) moet nog steeds vermeld worden, maar moet niet meer handgeschreven gebeuren door de consument.

 

4. Bijlage bij de overeenkomst: In bijlage bij de overeenkomst: een lijst met de vereiste attesten, en de vermelding dat de consument deze attesten zelf kan bezorgen of ze zich kan aanschaffen.

Indien de onderneming de mogelijkheid biedt om deze attesten in naam en voor rekening van de consument op te vragen, dan is de uitdrukkelijke toestemming van de consument per attest vereist. De onderneming verduidelijkt of de prijs van deze attesten in de opdracht is begrepen, of anderszins apart aangerekend wordt.

 

Ingeval een kostprijs wordt aangerekend voor deze attesten en desgevallend voor het bekomen van deze attesten, dan deelt de onderneming, per attest, de totale prijs mee, of, als de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend, of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, in ieder geval het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn.

 

De gevraagde kostprijs stemt overeen met de werkelijke kost voor het attest en desgevallend voor het bekomen van het attest.

 

Merk op: De wet voorziet dat niet alleen de kostprijs van de attesten mag gevraagd worden, maar dat ook een prijs mag aangerekend worden voor het werk dat geleverd wordt om deze attesten op te vragen en te bekomen.

 

Er moet wel duidelijk vermeld worden of de dienst van het opvragen van attesten is inbegrepen in het tarief, of apart aangerekend wordt.

 

5. Opzegtermijn maximum 2 maanden: Indien een overeenkomst van onbepaalde duur wordt afgesloten, dan moet de opzegtermijn duidelijk vermeld worden. De opzegtermijn mag maximum 2 maanden zijn.

 

6. Opzegtermijn na verlenging of vernieuwing: Indien een voor bepaalde duur gesloten bemiddelings-overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd of vernieuwd, bedraagt de opzegtermijn

 • maximaal 1 maand voor overeenkomsten met een oorspronkelijke bepaalde duur minder dan of gelijk aan 3 maanden;
 • maximaal 2 maanden voor de overeenkomsten met een oorspronkelijke bepaalde duur van meer dan 3 maanden.

7. Maandelijkse rapportering: De overeenkomst vermeldt de wijze waarop de onderneming de consument inlicht over de uitvoering van de opdracht. Er moet minstens eenmaal per maand gerapporteerd worden, en dit moet gebeuren op een duurzame drager. Maandelijkse telefonische rapportering is dus niet meer voldoende.

 

8. Opzegvergoeding: Ingeval de consument de overeenkomst eenzijdig beëindigd zonder motivering, kan een opzegvergoeding voorzien worden (net zoals bij het KB Freya). Deze opzegvergoeding bedraagt:

 • Maximum 50 % van de voorziene commissie indien wordt beëindigd tijdens de eerste 3 maanden van de bemiddelingsopdracht;
 • Maximum 25 % van de voorziene commissie indien wordt beëindigd na de eerste 3 maanden van de bemiddelingsopdracht.

Beide uiteraard op voorwaarde dat het pand niet wordt verkocht binnen de 6 maanden na de opzeg.

 

 

 

Indien u wenst dat wij uw bemiddelingsopdracht voor u nazien en terug up to date brengen, dan kan u ons hiertoe steeds contacteren. Wees er tijdig bij, gezien de nieuwe wetgeving van toepassing wordt vanaf 1 februari 2024!

 
 

Auteur

Lori Malysse

News & events

banner NB jan 2024

15/01/2024

Nieuwe regels van toepassing op bemiddelingsopdrachten van vastgoedmakelaars

 

Bij de start van dit nieuwe jaar wensen wij u in te lichten over een aantal wetswijzigingen die relevant zijn voor de vastgoedmakelaars, en eenieder die met hen een bemiddelingsopdracht afsluit.

 

Deze wetswijzigingen vereisen een grondig nazicht van de bemiddelingsopdracht, en een aantal door te voeren aanpassingen, zodat terug met juridisch correcte overeenkomsten wordt gewerkt.

 

Het Koninklijk Besluit van 12.01.2007 (beter gekend als het “KB Freya”) bevatte de regels inzake de verplichte en verboden bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars. Dit KB wordt opgegeven door het KB van 28.09.2023, en dit met ingang vanaf 01.02.2024. Het nieuwe KB is van toepassing op alle nieuwe bemiddelingsovereenkomsten die worden gesloten vanaf 01.02.2024.

 

Dit nieuwe KB is (net als het KB Freya) van toepassing op bemiddelingsovereenkomsten afgesloten met consumenten.

 

We bespreken hier de belangrijkste wijzigingen.

 

1. Toepassingsgebied: Dit KB is niet alleen van toepassing op de vastgoedmakelaars, maar op alle ondernemingen die vastgoedmakelaarsactiviteiten stellen, zoals bv. de architecten, landmeters, … Enige uitzondering: de notarissen, want zij beschikken over een eigen regelgeving.

 

2. Herroepingstermijn: De herroepingstermijn is nu altijd 14 kalenderdagen, ongeacht of de overeenkomst binnen of buiten de onderneming werd gesloten.

 

3. Datum & adres: De datum en het volledige adres (gemeente, straat, huisnummer) moet nog steeds vermeld worden, maar moet niet meer handgeschreven gebeuren door de consument.

 

4. Bijlage bij de overeenkomst: In bijlage bij de overeenkomst: een lijst met de vereiste attesten, en de vermelding dat de consument deze attesten zelf kan bezorgen of ze zich kan aanschaffen.

Indien de onderneming de mogelijkheid biedt om deze attesten in naam en voor rekening van de consument op te vragen, dan is de uitdrukkelijke toestemming van de consument per attest vereist. De onderneming verduidelijkt of de prijs van deze attesten in de opdracht is begrepen, of anderszins apart aangerekend wordt.

 

Ingeval een kostprijs wordt aangerekend voor deze attesten en desgevallend voor het bekomen van deze attesten, dan deelt de onderneming, per attest, de totale prijs mee, of, als de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend, of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, in ieder geval het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn.

 

De gevraagde kostprijs stemt overeen met de werkelijke kost voor het attest en desgevallend voor het bekomen van het attest.

 

Merk op: De wet voorziet dat niet alleen de kostprijs van de attesten mag gevraagd worden, maar dat ook een prijs mag aangerekend worden voor het werk dat geleverd wordt om deze attesten op te vragen en te bekomen.

 

Er moet wel duidelijk vermeld worden of de dienst van het opvragen van attesten is inbegrepen in het tarief, of apart aangerekend wordt.

 

5. Opzegtermijn maximum 2 maanden: Indien een overeenkomst van onbepaalde duur wordt afgesloten, dan moet de opzegtermijn duidelijk vermeld worden. De opzegtermijn mag maximum 2 maanden zijn.

 

6. Opzegtermijn na verlenging of vernieuwing: Indien een voor bepaalde duur gesloten bemiddelings-overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd of vernieuwd, bedraagt de opzegtermijn

 • maximaal 1 maand voor overeenkomsten met een oorspronkelijke bepaalde duur minder dan of gelijk aan 3 maanden;
 • maximaal 2 maanden voor de overeenkomsten met een oorspronkelijke bepaalde duur van meer dan 3 maanden.

7. Maandelijkse rapportering: De overeenkomst vermeldt de wijze waarop de onderneming de consument inlicht over de uitvoering van de opdracht. Er moet minstens eenmaal per maand gerapporteerd worden, en dit moet gebeuren op een duurzame drager. Maandelijkse telefonische rapportering is dus niet meer voldoende.

 

8. Opzegvergoeding: Ingeval de consument de overeenkomst eenzijdig beëindigd zonder motivering, kan een opzegvergoeding voorzien worden (net zoals bij het KB Freya). Deze opzegvergoeding bedraagt:

 • Maximum 50 % van de voorziene commissie indien wordt beëindigd tijdens de eerste 3 maanden van de bemiddelingsopdracht;
 • Maximum 25 % van de voorziene commissie indien wordt beëindigd na de eerste 3 maanden van de bemiddelingsopdracht.

Beide uiteraard op voorwaarde dat het pand niet wordt verkocht binnen de 6 maanden na de opzeg.

 

 

 

Indien u wenst dat wij uw bemiddelingsopdracht voor u nazien en terug up to date brengen, dan kan u ons hiertoe steeds contacteren. Wees er tijdig bij, gezien de nieuwe wetgeving van toepassing wordt vanaf 1 februari 2024!

 
 

Auteur

Lori Malysse

News & events

banner NB jan 2024

15/01/2024

Nieuwe regels van toepassing op bemiddelingsopdrachten van vastgoedmakelaars

 

Bij de start van dit nieuwe jaar wensen wij u in te lichten over een aantal wetswijzigingen die relevant zijn voor de vastgoedmakelaars, en eenieder die met hen een bemiddelingsopdracht afsluit.

 

Deze wetswijzigingen vereisen een grondig nazicht van de bemiddelingsopdracht, en een aantal door te voeren aanpassingen, zodat terug met juridisch correcte overeenkomsten wordt gewerkt.

 

Het Koninklijk Besluit van 12.01.2007 (beter gekend als het “KB Freya”) bevatte de regels inzake de verplichte en verboden bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars. Dit KB wordt opgegeven door het KB van 28.09.2023, en dit met ingang vanaf 01.02.2024. Het nieuwe KB is van toepassing op alle nieuwe bemiddelingsovereenkomsten die worden gesloten vanaf 01.02.2024.

 

Dit nieuwe KB is (net als het KB Freya) van toepassing op bemiddelingsovereenkomsten afgesloten met consumenten.

 

We bespreken hier de belangrijkste wijzigingen.

 

1. Toepassingsgebied: Dit KB is niet alleen van toepassing op de vastgoedmakelaars, maar op alle ondernemingen die vastgoedmakelaarsactiviteiten stellen, zoals bv. de architecten, landmeters, … Enige uitzondering: de notarissen, want zij beschikken over een eigen regelgeving.

 

2. Herroepingstermijn: De herroepingstermijn is nu altijd 14 kalenderdagen, ongeacht of de overeenkomst binnen of buiten de onderneming werd gesloten.

 

3. Datum & adres: De datum en het volledige adres (gemeente, straat, huisnummer) moet nog steeds vermeld worden, maar moet niet meer handgeschreven gebeuren door de consument.

 

4. Bijlage bij de overeenkomst: In bijlage bij de overeenkomst: een lijst met de vereiste attesten, en de vermelding dat de consument deze attesten zelf kan bezorgen of ze zich kan aanschaffen.

Indien de onderneming de mogelijkheid biedt om deze attesten in naam en voor rekening van de consument op te vragen, dan is de uitdrukkelijke toestemming van de consument per attest vereist. De onderneming verduidelijkt of de prijs van deze attesten in de opdracht is begrepen, of anderszins apart aangerekend wordt.

 

Ingeval een kostprijs wordt aangerekend voor deze attesten en desgevallend voor het bekomen van deze attesten, dan deelt de onderneming, per attest, de totale prijs mee, of, als de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend, of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, in ieder geval het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn.

 

De gevraagde kostprijs stemt overeen met de werkelijke kost voor het attest en desgevallend voor het bekomen van het attest.

 

Merk op: De wet voorziet dat niet alleen de kostprijs van de attesten mag gevraagd worden, maar dat ook een prijs mag aangerekend worden voor het werk dat geleverd wordt om deze attesten op te vragen en te bekomen.

 

Er moet wel duidelijk vermeld worden of de dienst van het opvragen van attesten is inbegrepen in het tarief, of apart aangerekend wordt.

 

5. Opzegtermijn maximum 2 maanden: Indien een overeenkomst van onbepaalde duur wordt afgesloten, dan moet de opzegtermijn duidelijk vermeld worden. De opzegtermijn mag maximum 2 maanden zijn.

 

6. Opzegtermijn na verlenging of vernieuwing: Indien een voor bepaalde duur gesloten bemiddelings-overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd of vernieuwd, bedraagt de opzegtermijn

 • maximaal 1 maand voor overeenkomsten met een oorspronkelijke bepaalde duur minder dan of gelijk aan 3 maanden;
 • maximaal 2 maanden voor de overeenkomsten met een oorspronkelijke bepaalde duur van meer dan 3 maanden.

7. Maandelijkse rapportering: De overeenkomst vermeldt de wijze waarop de onderneming de consument inlicht over de uitvoering van de opdracht. Er moet minstens eenmaal per maand gerapporteerd worden, en dit moet gebeuren op een duurzame drager. Maandelijkse telefonische rapportering is dus niet meer voldoende.

 

8. Opzegvergoeding: Ingeval de consument de overeenkomst eenzijdig beëindigd zonder motivering, kan een opzegvergoeding voorzien worden (net zoals bij het KB Freya). Deze opzegvergoeding bedraagt:

 • Maximum 50 % van de voorziene commissie indien wordt beëindigd tijdens de eerste 3 maanden van de bemiddelingsopdracht;
 • Maximum 25 % van de voorziene commissie indien wordt beëindigd na de eerste 3 maanden van de bemiddelingsopdracht.

Beide uiteraard op voorwaarde dat het pand niet wordt verkocht binnen de 6 maanden na de opzeg.

 

 

 

Indien u wenst dat wij uw bemiddelingsopdracht voor u nazien en terug up to date brengen, dan kan u ons hiertoe steeds contacteren. Wees er tijdig bij, gezien de nieuwe wetgeving van toepassing wordt vanaf 1 februari 2024!