News & events

BERICHT_ALGEMEEN

01/10/2016

Handelshuur: sinds 1 september 2016 in het Vlaams Gewest eigen regels voor overeenkomsten met een korte duur

De Handelshuurwet bepaalt dat een handelshuurovereenkomst niet korter mag zijn dan negen jaar. Gezien de toenemende tendens van pop-up winkels en restaurants achtte de Vlaamse Decreetgever het noodzakelijk om nieuwe regelgeving te voorzien voor een dergelijke handelshuurovereenkomst.  

Sinds 1 september 2016 gelden dan ook nieuwe regels voor de handelshuur van korte duur in het Vlaamse Gewest (Het Decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht).   

In Brussel en Wallonië zullen de huurovereenkomsten van korte duur nog onder de Handelshuurwet ressorteren en dit gezien de “aard, bestemming of gebruiken” van de overeenkomst, hetgeen voor de nodige rechtsonzekerheid zal blijven zorgen.  

Wij geven u graag een overzicht van de belangrijkste bepalingen uit deze nieuwe regelgeving die van toepassing is op alle handelshuurovereenkomsten van korte duur gesloten sinds 1 september 2016. 

 

1. Toepassingsgebied

De nieuwe regelgeving is van toepassing bij handelshuur in het Vlaamse Gewest indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat de huurder een onroerend goed of een deel ervan in hoofdzaak zal gebruiken voor het uitoefenen van een kleinhandel of het bedrijf van de ambachtsman. De huurder heeft rechtstreeks contact met het publiek en de duurtijd van de overeenkomst is gelijk aan of korter dan één jaar. (1)

 

De huurder dient geen eigenaar te zijn van de door hem uitgeoefende handelszaak. 

 

2. Duur en beëindiging

2.1 

De overeenkomst zal automatisch eindigen op de einddatum die werd overeengekomen tussen partijen zonder dat een opzegging nodig is en zonder dat de huurder recht heeft op huurhernieuwing.  

Een verlenging van de overeenkomst kan eenmaal of meermaals schriftelijk gebeuren onder dezelfde voorwaarden mits akkoord van de partijen en zonder dat de totale duur één jaar overschrijdt.  Wanneer door opeenvolgende verlengingen de totale duur van één jaar wordt overschreden, zal de huurovereenkomst worden geregeld door de Handelshuurwet en wordt deze overeenkomst geacht te zijn gesloten voor een duur van negen jaar (te rekenen vanaf datum van de aanvankelijke handelshuurovereenkomst van korte duur).  

Bij een succesvol concept kan mits akkoord van beide partijen bijgevolg vlot overgegaan worden van pop-up naar bestendige handelszaak. 

 

2.2 

De huurder kan tijdens de lopende huurovereenkomst van korte duur vroegtijdig de overeenkomst beëindigen mits het respecteren van een opzegtermijn van één maand.  

Tevens in onderling overleg kunnen partijen schriftelijk de overeenkomst beëindigen.  

Bij een handelshuur van korte duur zal bij beëindiging geen opzeggingsvergoeding worden toegekend aan de huurder (noch bij de voorziene einddatum, noch bij voortijdige beëindiging). De partijen kunnen echter wel afwijken van deze regeling. 

 

3. Huurprijs

Indien geen bijzondere bepalingen worden opgenomen in de huurovereenkomst worden alle belastingen (onroerende voorheffing, andere belastingen, registratierecht ed.) geacht in de huurprijs inbegrepen te zijn. Uit de memorie van toelichting blijkt dat de Decreetgever de registratieplicht bij de verhuurder legt. 

De kosten van nutsvoorzieningen zullen in elk geval, zonder mogelijkheid tot afwijking, ten laste zijn van de huurder.  

 

4. Verbouwingen

Voor dienstige verbouwingen in een pop-up legt de decreetgever drie voorwaarden op (waarvan partijen kunnen afwijken):

ten eerste mogen de kosten geen jaar huurprijs overschrijden, tevens mag de veiligheid, gezondheid enesthetische waarde van het gebouw niet in het gedrang komen en tot slot dient de verhuurder op voorhand schriftelijk verwittigd te worden.  

De nodige bescherming wordt geboden voor de verhuurder indien de huurder deze bepalingen niet zou respecteren.  

Bij vertrek mag de verhuurder eisen dat de werken worden verwijderd of mag hij deze behouden zonder dat enige vergoeding verschuldigd is.  

 

5. Geen onderverhuring

De Decreetgever heeft uitdrukkelijk de mogelijkheid tot onderhuur en overdracht van huur uitgesloten. Partijen kunnen hier geenszins van afwijken.  

 

6. Rechtspleging

Elk geschil bij de handelshuur van korte duur zal beslecht worden door de  vrederechter. Beslissingen zullen steeds uitvoerbaar bij voorraad  zijn  en  vatbaar voor hoger beroep.  

 

Het initiatief van de Decreetgever kan een oplossing bieden voor de steeds toenemende leegstand van handelspanden in de steden. Deze regelgeving  biedt, met uitzondering van enkele onnauwkeurigheden, een duidelijk juridisch kader voor huurder en verhuurder. De huurder kan zijn idee via een pop-up lanceren zonder onmiddellijk gebonden te zijn voor negen jaar hetgeen enorme voordelen kan opleveren en waarbij een geschikt (leegstaand) pand gehuurd kan worden. 

 (1) Op dit punt is de Decreetgever niet coherent geweest vermits artikel 3 bepaalt dat de duur van de huur een geheel jaar niet mag bereiken (hetgeen tegenstrijdig is en waarbij overschrijden werd bedoeld in plaats van bereiken).  

Auteur

Eline Vanfleteren

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

01/10/2016

Handelshuur: sinds 1 september 2016 in het Vlaams Gewest eigen regels voor overeenkomsten met een korte duur

De Handelshuurwet bepaalt dat een handelshuurovereenkomst niet korter mag zijn dan negen jaar. Gezien de toenemende tendens van pop-up winkels en restaurants achtte de Vlaamse Decreetgever het noodzakelijk om nieuwe regelgeving te voorzien voor een dergelijke handelshuurovereenkomst.  

Sinds 1 september 2016 gelden dan ook nieuwe regels voor de handelshuur van korte duur in het Vlaamse Gewest (Het Decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht).   

In Brussel en Wallonië zullen de huurovereenkomsten van korte duur nog onder de Handelshuurwet ressorteren en dit gezien de “aard, bestemming of gebruiken” van de overeenkomst, hetgeen voor de nodige rechtsonzekerheid zal blijven zorgen.  

Wij geven u graag een overzicht van de belangrijkste bepalingen uit deze nieuwe regelgeving die van toepassing is op alle handelshuurovereenkomsten van korte duur gesloten sinds 1 september 2016. 

 

1. Toepassingsgebied

De nieuwe regelgeving is van toepassing bij handelshuur in het Vlaamse Gewest indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat de huurder een onroerend goed of een deel ervan in hoofdzaak zal gebruiken voor het uitoefenen van een kleinhandel of het bedrijf van de ambachtsman. De huurder heeft rechtstreeks contact met het publiek en de duurtijd van de overeenkomst is gelijk aan of korter dan één jaar. (1)

 

De huurder dient geen eigenaar te zijn van de door hem uitgeoefende handelszaak. 

 

2. Duur en beëindiging

2.1 

De overeenkomst zal automatisch eindigen op de einddatum die werd overeengekomen tussen partijen zonder dat een opzegging nodig is en zonder dat de huurder recht heeft op huurhernieuwing.  

Een verlenging van de overeenkomst kan eenmaal of meermaals schriftelijk gebeuren onder dezelfde voorwaarden mits akkoord van de partijen en zonder dat de totale duur één jaar overschrijdt.  Wanneer door opeenvolgende verlengingen de totale duur van één jaar wordt overschreden, zal de huurovereenkomst worden geregeld door de Handelshuurwet en wordt deze overeenkomst geacht te zijn gesloten voor een duur van negen jaar (te rekenen vanaf datum van de aanvankelijke handelshuurovereenkomst van korte duur).  

Bij een succesvol concept kan mits akkoord van beide partijen bijgevolg vlot overgegaan worden van pop-up naar bestendige handelszaak. 

 

2.2 

De huurder kan tijdens de lopende huurovereenkomst van korte duur vroegtijdig de overeenkomst beëindigen mits het respecteren van een opzegtermijn van één maand.  

Tevens in onderling overleg kunnen partijen schriftelijk de overeenkomst beëindigen.  

Bij een handelshuur van korte duur zal bij beëindiging geen opzeggingsvergoeding worden toegekend aan de huurder (noch bij de voorziene einddatum, noch bij voortijdige beëindiging). De partijen kunnen echter wel afwijken van deze regeling. 

 

3. Huurprijs

Indien geen bijzondere bepalingen worden opgenomen in de huurovereenkomst worden alle belastingen (onroerende voorheffing, andere belastingen, registratierecht ed.) geacht in de huurprijs inbegrepen te zijn. Uit de memorie van toelichting blijkt dat de Decreetgever de registratieplicht bij de verhuurder legt. 

De kosten van nutsvoorzieningen zullen in elk geval, zonder mogelijkheid tot afwijking, ten laste zijn van de huurder.  

 

4. Verbouwingen

Voor dienstige verbouwingen in een pop-up legt de decreetgever drie voorwaarden op (waarvan partijen kunnen afwijken):

ten eerste mogen de kosten geen jaar huurprijs overschrijden, tevens mag de veiligheid, gezondheid enesthetische waarde van het gebouw niet in het gedrang komen en tot slot dient de verhuurder op voorhand schriftelijk verwittigd te worden.  

De nodige bescherming wordt geboden voor de verhuurder indien de huurder deze bepalingen niet zou respecteren.  

Bij vertrek mag de verhuurder eisen dat de werken worden verwijderd of mag hij deze behouden zonder dat enige vergoeding verschuldigd is.  

 

5. Geen onderverhuring

De Decreetgever heeft uitdrukkelijk de mogelijkheid tot onderhuur en overdracht van huur uitgesloten. Partijen kunnen hier geenszins van afwijken.  

 

6. Rechtspleging

Elk geschil bij de handelshuur van korte duur zal beslecht worden door de  vrederechter. Beslissingen zullen steeds uitvoerbaar bij voorraad  zijn  en  vatbaar voor hoger beroep.  

 

Het initiatief van de Decreetgever kan een oplossing bieden voor de steeds toenemende leegstand van handelspanden in de steden. Deze regelgeving  biedt, met uitzondering van enkele onnauwkeurigheden, een duidelijk juridisch kader voor huurder en verhuurder. De huurder kan zijn idee via een pop-up lanceren zonder onmiddellijk gebonden te zijn voor negen jaar hetgeen enorme voordelen kan opleveren en waarbij een geschikt (leegstaand) pand gehuurd kan worden. 

 (1) Op dit punt is de Decreetgever niet coherent geweest vermits artikel 3 bepaalt dat de duur van de huur een geheel jaar niet mag bereiken (hetgeen tegenstrijdig is en waarbij overschrijden werd bedoeld in plaats van bereiken).  

Auteur

Eline Vanfleteren

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

01/10/2016

Handelshuur: sinds 1 september 2016 in het Vlaams Gewest eigen regels voor overeenkomsten met een korte duur

De Handelshuurwet bepaalt dat een handelshuurovereenkomst niet korter mag zijn dan negen jaar. Gezien de toenemende tendens van pop-up winkels en restaurants achtte de Vlaamse Decreetgever het noodzakelijk om nieuwe regelgeving te voorzien voor een dergelijke handelshuurovereenkomst.  

Sinds 1 september 2016 gelden dan ook nieuwe regels voor de handelshuur van korte duur in het Vlaamse Gewest (Het Decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht).   

In Brussel en Wallonië zullen de huurovereenkomsten van korte duur nog onder de Handelshuurwet ressorteren en dit gezien de “aard, bestemming of gebruiken” van de overeenkomst, hetgeen voor de nodige rechtsonzekerheid zal blijven zorgen.  

Wij geven u graag een overzicht van de belangrijkste bepalingen uit deze nieuwe regelgeving die van toepassing is op alle handelshuurovereenkomsten van korte duur gesloten sinds 1 september 2016. 

 

1. Toepassingsgebied

De nieuwe regelgeving is van toepassing bij handelshuur in het Vlaamse Gewest indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat de huurder een onroerend goed of een deel ervan in hoofdzaak zal gebruiken voor het uitoefenen van een kleinhandel of het bedrijf van de ambachtsman. De huurder heeft rechtstreeks contact met het publiek en de duurtijd van de overeenkomst is gelijk aan of korter dan één jaar. (1)

 

De huurder dient geen eigenaar te zijn van de door hem uitgeoefende handelszaak. 

 

2. Duur en beëindiging

2.1 

De overeenkomst zal automatisch eindigen op de einddatum die werd overeengekomen tussen partijen zonder dat een opzegging nodig is en zonder dat de huurder recht heeft op huurhernieuwing.  

Een verlenging van de overeenkomst kan eenmaal of meermaals schriftelijk gebeuren onder dezelfde voorwaarden mits akkoord van de partijen en zonder dat de totale duur één jaar overschrijdt.  Wanneer door opeenvolgende verlengingen de totale duur van één jaar wordt overschreden, zal de huurovereenkomst worden geregeld door de Handelshuurwet en wordt deze overeenkomst geacht te zijn gesloten voor een duur van negen jaar (te rekenen vanaf datum van de aanvankelijke handelshuurovereenkomst van korte duur).  

Bij een succesvol concept kan mits akkoord van beide partijen bijgevolg vlot overgegaan worden van pop-up naar bestendige handelszaak. 

 

2.2 

De huurder kan tijdens de lopende huurovereenkomst van korte duur vroegtijdig de overeenkomst beëindigen mits het respecteren van een opzegtermijn van één maand.  

Tevens in onderling overleg kunnen partijen schriftelijk de overeenkomst beëindigen.  

Bij een handelshuur van korte duur zal bij beëindiging geen opzeggingsvergoeding worden toegekend aan de huurder (noch bij de voorziene einddatum, noch bij voortijdige beëindiging). De partijen kunnen echter wel afwijken van deze regeling. 

 

3. Huurprijs

Indien geen bijzondere bepalingen worden opgenomen in de huurovereenkomst worden alle belastingen (onroerende voorheffing, andere belastingen, registratierecht ed.) geacht in de huurprijs inbegrepen te zijn. Uit de memorie van toelichting blijkt dat de Decreetgever de registratieplicht bij de verhuurder legt. 

De kosten van nutsvoorzieningen zullen in elk geval, zonder mogelijkheid tot afwijking, ten laste zijn van de huurder.  

 

4. Verbouwingen

Voor dienstige verbouwingen in een pop-up legt de decreetgever drie voorwaarden op (waarvan partijen kunnen afwijken):

ten eerste mogen de kosten geen jaar huurprijs overschrijden, tevens mag de veiligheid, gezondheid enesthetische waarde van het gebouw niet in het gedrang komen en tot slot dient de verhuurder op voorhand schriftelijk verwittigd te worden.  

De nodige bescherming wordt geboden voor de verhuurder indien de huurder deze bepalingen niet zou respecteren.  

Bij vertrek mag de verhuurder eisen dat de werken worden verwijderd of mag hij deze behouden zonder dat enige vergoeding verschuldigd is.  

 

5. Geen onderverhuring

De Decreetgever heeft uitdrukkelijk de mogelijkheid tot onderhuur en overdracht van huur uitgesloten. Partijen kunnen hier geenszins van afwijken.  

 

6. Rechtspleging

Elk geschil bij de handelshuur van korte duur zal beslecht worden door de  vrederechter. Beslissingen zullen steeds uitvoerbaar bij voorraad  zijn  en  vatbaar voor hoger beroep.  

 

Het initiatief van de Decreetgever kan een oplossing bieden voor de steeds toenemende leegstand van handelspanden in de steden. Deze regelgeving  biedt, met uitzondering van enkele onnauwkeurigheden, een duidelijk juridisch kader voor huurder en verhuurder. De huurder kan zijn idee via een pop-up lanceren zonder onmiddellijk gebonden te zijn voor negen jaar hetgeen enorme voordelen kan opleveren en waarbij een geschikt (leegstaand) pand gehuurd kan worden.