News & events

BERICHT_ALGEMEEN

31/10/2018

Het UBO-register: registreer de uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap voor 31 maart 2019

In het kader van de nieuwe antiwitwaswetgeving zijn alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen, trusts en met trusts vergelijkbare juridische entiteiten verplicht om informatie over hun uiteindelijke begunstigden (“Ultimate Beneficial Owners” of “UBO’s” in het kort) in te geven in een elektronisch register (UBO-register).

 

Het betreft dus een algemene informatieverplichting voor alle vennootschappen (en andere juridische entiteiten).

 

Het UBO-register werd in België in het leven geroepen door de nieuwe Antiwitwaswet van 18 september 2017, die de EU-Richtlijn 2015/849 (de zogenaamde Vierde Antwitwasrichtlijn)  heeft omgezet in Belgisch recht. De praktische uitwerking en modaliteiten van het register worden geregeld in het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018.

 

Hieronder geven we een antwoord op de voornaamste vragen (in het bijzonder voor wat betreft vennootschappen).

 

 

1.    Wie zijn de uiteindelijke begunstigden?

 

In geval van een vennootschap worden volgende personen beschouwd als uiteindelijke begunstigden:

 1. De natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of in coördinatie met anderen, een toereikend percentage van de stemrechten en/of van het eigendomsbelang in deze vennootschap aanhouden (indien een natuurlijke persoon meer dan 25% van de stemrechten of van de aandelen aanhoudt, geldt dit als indicatie van een toereikend percentage);
 2. De natuurlijke personen die zeggenschap hebben over deze vennootschap via andere middelen (bijv. aandeelhoudersovereenkomst, het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen of te ontslaan, of een vetorecht);
 3. Voor zover op basis van zeggenschap of financieel belang geen natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd als uiteindelijke begunstigden, wordt aangenomen dat de leidinggevende personeelsleden  van de vennootschap de uiteindelijke begunstigden zijn.

Even voor alle duidelijkheid: een “rechtstreekse” UBO is een natuurlijke persoon die rechtstreeks eigenaar is van of zeggenschap heeft over de informatieplichtige (de vennootschap). Daarbij hoeft niet via één of meerdere tussenliggende juridische entiteit(en) te worden gepasseerd. Een “onrechtstreekse” UBO daarentegen is een natuurlijke persoon die via één of meerdere tussenliggende juridische entiteiten de eigenaar is van of zeggenschap heeft over de informatieplichtige.

 

 

2.    Welke informatie moet u meedelen aan het UBO-register?

 

Onder meer volgende informatie moet worden ingevoerd in het UBO-register:

 1. Naam, geboortedatum, verblijfsadres, rijksregisternummer en nationaliteit van de uiteindelijke begunstigde;
 2. Het moment waarop de betrokken persoon uiteindelijke begunstigde is geworden; en
 3. De basis op grond waarvan de betrokken persoon als uiteindelijke begunstigde wordt beschouwd (met vermelding van het percentage van diens stemrechten of eigendomsbelang aangehouden in de vennootschap).

Indien het gaat om een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde, moet ook melding gemaakt worden van het aantal tussenliggende juridische entiteiten en de identiteitsgegevens van deze tussenpersonen.

 

 

3.    Wie moet de informatie meedelen aan het UBO-register?

 

De verantwoordelijkheid om tijdig de vereiste informatie mee te geven rust op het bestuursorgaan van de informatieplichtige (de vennootschap).

 

Een gevolmachtigde van het bestuursorgaan kan ook het nodige doen.

 

 

4.    Hoe kan u de informatie invoeren in het UBO-register?

 

U kan de informatie overmaken via het online platform MyMinFin (www.myminfin.be).

 

 

5.        Wanneer moet de informatie worden meegedeeld aan het UBO-register?

 

Het Koninklijk besluit is in werking getreden op 31 oktober 2018 en het UBO-register staat nu online op MyMinFin. Vennootschappen hebben nog de tijd tot 31 maart 2019 om hun UBO’s voor de eerste keer te registreren.

                                                                                                      

Bovendien moet elke wijziging in de gegevens van de uiteindelijke begunstigde (bijv. adreswijziging, wijziging in de stemrechten…) ingevoerd worden in het UBO-register binnen de maand nadat de wijziging gekend is.

 

Ten slotte moet u jaarlijks de gegevens bevestigen of aanpassen.

 

Als u de vereiste gegevens niet (tijdig) doorgeeft, kan dit gesanctioneerd worden met strafrechtelijke boetes gaande van 400 tot 40.000 EUR. Daarbovenop kan aan de leden van het bestuursorgaan een administratieve geldboete opgelegd worden die tussen de 250 en 50.000 EUR bedraagt.

 

 

6.        Wie kan het UBO-register raadplegen?

 

Vooreerst wordt er toegang tot het UBO-register verleend aan de bevoegde autoriteiten belast met de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met inbegrip van de fiscale autoriteiten.

 

Daarnaast kan het register ook geraadpleegd worden door de personen die onderworpen zijn aan een waakzaamheidsverplichting ten opzichte van hun cliënten. Het gaat onder meer om banken, notarissen, advocaten en boekhouders.

 

Ten slotte kan elke burger (particulier) kennis nemen van een groot deel van de gegevens opgenomen in het UBO-register, zonder dat hij daarvoor een legitiem belang hoeft aan te tonen. Hij zal enkel een administratieve vergoeding moeten betalen. Dergelijke opzoeking door een particulier is enkel mogelijk aan de hand van de naam of het ondernemingsnummer van de vennootschap, en niet op basis van de naam van de UBO zelf.

 

Dit heeft tot gevolg dat particulieren zullen kunnen achterhalen wie uiteindelijke begunstigde is van een vennootschap en hoe groot zijn zeggenschap of financieel belang in de betrokken vennootschap is. Om privacyredenen zullen persoonlijke gegevens, zoals voornaam, verblijfplaats of geboortedag van de UBO, voor een particulier niet zichtbaar zijn.

Auteur

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

31/10/2018

Het UBO-register: registreer de uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap voor 31 maart 2019

In het kader van de nieuwe antiwitwaswetgeving zijn alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen, trusts en met trusts vergelijkbare juridische entiteiten verplicht om informatie over hun uiteindelijke begunstigden (“Ultimate Beneficial Owners” of “UBO’s” in het kort) in te geven in een elektronisch register (UBO-register).

 

Het betreft dus een algemene informatieverplichting voor alle vennootschappen (en andere juridische entiteiten).

 

Het UBO-register werd in België in het leven geroepen door de nieuwe Antiwitwaswet van 18 september 2017, die de EU-Richtlijn 2015/849 (de zogenaamde Vierde Antwitwasrichtlijn)  heeft omgezet in Belgisch recht. De praktische uitwerking en modaliteiten van het register worden geregeld in het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018.

 

Hieronder geven we een antwoord op de voornaamste vragen (in het bijzonder voor wat betreft vennootschappen).

 

 

1.    Wie zijn de uiteindelijke begunstigden?

 

In geval van een vennootschap worden volgende personen beschouwd als uiteindelijke begunstigden:

 1. De natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of in coördinatie met anderen, een toereikend percentage van de stemrechten en/of van het eigendomsbelang in deze vennootschap aanhouden (indien een natuurlijke persoon meer dan 25% van de stemrechten of van de aandelen aanhoudt, geldt dit als indicatie van een toereikend percentage);
 2. De natuurlijke personen die zeggenschap hebben over deze vennootschap via andere middelen (bijv. aandeelhoudersovereenkomst, het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen of te ontslaan, of een vetorecht);
 3. Voor zover op basis van zeggenschap of financieel belang geen natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd als uiteindelijke begunstigden, wordt aangenomen dat de leidinggevende personeelsleden  van de vennootschap de uiteindelijke begunstigden zijn.

Even voor alle duidelijkheid: een “rechtstreekse” UBO is een natuurlijke persoon die rechtstreeks eigenaar is van of zeggenschap heeft over de informatieplichtige (de vennootschap). Daarbij hoeft niet via één of meerdere tussenliggende juridische entiteit(en) te worden gepasseerd. Een “onrechtstreekse” UBO daarentegen is een natuurlijke persoon die via één of meerdere tussenliggende juridische entiteiten de eigenaar is van of zeggenschap heeft over de informatieplichtige.

 

 

2.    Welke informatie moet u meedelen aan het UBO-register?

 

Onder meer volgende informatie moet worden ingevoerd in het UBO-register:

 1. Naam, geboortedatum, verblijfsadres, rijksregisternummer en nationaliteit van de uiteindelijke begunstigde;
 2. Het moment waarop de betrokken persoon uiteindelijke begunstigde is geworden; en
 3. De basis op grond waarvan de betrokken persoon als uiteindelijke begunstigde wordt beschouwd (met vermelding van het percentage van diens stemrechten of eigendomsbelang aangehouden in de vennootschap).

Indien het gaat om een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde, moet ook melding gemaakt worden van het aantal tussenliggende juridische entiteiten en de identiteitsgegevens van deze tussenpersonen.

 

 

3.    Wie moet de informatie meedelen aan het UBO-register?

 

De verantwoordelijkheid om tijdig de vereiste informatie mee te geven rust op het bestuursorgaan van de informatieplichtige (de vennootschap).

 

Een gevolmachtigde van het bestuursorgaan kan ook het nodige doen.

 

 

4.    Hoe kan u de informatie invoeren in het UBO-register?

 

U kan de informatie overmaken via het online platform MyMinFin (www.myminfin.be).

 

 

5.        Wanneer moet de informatie worden meegedeeld aan het UBO-register?

 

Het Koninklijk besluit is in werking getreden op 31 oktober 2018 en het UBO-register staat nu online op MyMinFin. Vennootschappen hebben nog de tijd tot 31 maart 2019 om hun UBO’s voor de eerste keer te registreren.

                                                                                                      

Bovendien moet elke wijziging in de gegevens van de uiteindelijke begunstigde (bijv. adreswijziging, wijziging in de stemrechten…) ingevoerd worden in het UBO-register binnen de maand nadat de wijziging gekend is.

 

Ten slotte moet u jaarlijks de gegevens bevestigen of aanpassen.

 

Als u de vereiste gegevens niet (tijdig) doorgeeft, kan dit gesanctioneerd worden met strafrechtelijke boetes gaande van 400 tot 40.000 EUR. Daarbovenop kan aan de leden van het bestuursorgaan een administratieve geldboete opgelegd worden die tussen de 250 en 50.000 EUR bedraagt.

 

 

6.        Wie kan het UBO-register raadplegen?

 

Vooreerst wordt er toegang tot het UBO-register verleend aan de bevoegde autoriteiten belast met de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met inbegrip van de fiscale autoriteiten.

 

Daarnaast kan het register ook geraadpleegd worden door de personen die onderworpen zijn aan een waakzaamheidsverplichting ten opzichte van hun cliënten. Het gaat onder meer om banken, notarissen, advocaten en boekhouders.

 

Ten slotte kan elke burger (particulier) kennis nemen van een groot deel van de gegevens opgenomen in het UBO-register, zonder dat hij daarvoor een legitiem belang hoeft aan te tonen. Hij zal enkel een administratieve vergoeding moeten betalen. Dergelijke opzoeking door een particulier is enkel mogelijk aan de hand van de naam of het ondernemingsnummer van de vennootschap, en niet op basis van de naam van de UBO zelf.

 

Dit heeft tot gevolg dat particulieren zullen kunnen achterhalen wie uiteindelijke begunstigde is van een vennootschap en hoe groot zijn zeggenschap of financieel belang in de betrokken vennootschap is. Om privacyredenen zullen persoonlijke gegevens, zoals voornaam, verblijfplaats of geboortedag van de UBO, voor een particulier niet zichtbaar zijn.

Auteur

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

31/10/2018

Het UBO-register: registreer de uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap voor 31 maart 2019

In het kader van de nieuwe antiwitwaswetgeving zijn alle vennootschappen, verenigingen en stichtingen, trusts en met trusts vergelijkbare juridische entiteiten verplicht om informatie over hun uiteindelijke begunstigden (“Ultimate Beneficial Owners” of “UBO’s” in het kort) in te geven in een elektronisch register (UBO-register).

 

Het betreft dus een algemene informatieverplichting voor alle vennootschappen (en andere juridische entiteiten).

 

Het UBO-register werd in België in het leven geroepen door de nieuwe Antiwitwaswet van 18 september 2017, die de EU-Richtlijn 2015/849 (de zogenaamde Vierde Antwitwasrichtlijn)  heeft omgezet in Belgisch recht. De praktische uitwerking en modaliteiten van het register worden geregeld in het Koninklijk Besluit van 30 juli 2018.

 

Hieronder geven we een antwoord op de voornaamste vragen (in het bijzonder voor wat betreft vennootschappen).

 

 

1.    Wie zijn de uiteindelijke begunstigden?

 

In geval van een vennootschap worden volgende personen beschouwd als uiteindelijke begunstigden:

 1. De natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of in coördinatie met anderen, een toereikend percentage van de stemrechten en/of van het eigendomsbelang in deze vennootschap aanhouden (indien een natuurlijke persoon meer dan 25% van de stemrechten of van de aandelen aanhoudt, geldt dit als indicatie van een toereikend percentage);
 2. De natuurlijke personen die zeggenschap hebben over deze vennootschap via andere middelen (bijv. aandeelhoudersovereenkomst, het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen of te ontslaan, of een vetorecht);
 3. Voor zover op basis van zeggenschap of financieel belang geen natuurlijke personen kunnen worden geïdentificeerd als uiteindelijke begunstigden, wordt aangenomen dat de leidinggevende personeelsleden  van de vennootschap de uiteindelijke begunstigden zijn.

Even voor alle duidelijkheid: een “rechtstreekse” UBO is een natuurlijke persoon die rechtstreeks eigenaar is van of zeggenschap heeft over de informatieplichtige (de vennootschap). Daarbij hoeft niet via één of meerdere tussenliggende juridische entiteit(en) te worden gepasseerd. Een “onrechtstreekse” UBO daarentegen is een natuurlijke persoon die via één of meerdere tussenliggende juridische entiteiten de eigenaar is van of zeggenschap heeft over de informatieplichtige.

 

 

2.    Welke informatie moet u meedelen aan het UBO-register?

 

Onder meer volgende informatie moet worden ingevoerd in het UBO-register:

 1. Naam, geboortedatum, verblijfsadres, rijksregisternummer en nationaliteit van de uiteindelijke begunstigde;
 2. Het moment waarop de betrokken persoon uiteindelijke begunstigde is geworden; en
 3. De basis op grond waarvan de betrokken persoon als uiteindelijke begunstigde wordt beschouwd (met vermelding van het percentage van diens stemrechten of eigendomsbelang aangehouden in de vennootschap).

Indien het gaat om een onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde, moet ook melding gemaakt worden van het aantal tussenliggende juridische entiteiten en de identiteitsgegevens van deze tussenpersonen.

 

 

3.    Wie moet de informatie meedelen aan het UBO-register?

 

De verantwoordelijkheid om tijdig de vereiste informatie mee te geven rust op het bestuursorgaan van de informatieplichtige (de vennootschap).

 

Een gevolmachtigde van het bestuursorgaan kan ook het nodige doen.

 

 

4.    Hoe kan u de informatie invoeren in het UBO-register?

 

U kan de informatie overmaken via het online platform MyMinFin (www.myminfin.be).

 

 

5.        Wanneer moet de informatie worden meegedeeld aan het UBO-register?

 

Het Koninklijk besluit is in werking getreden op 31 oktober 2018 en het UBO-register staat nu online op MyMinFin. Vennootschappen hebben nog de tijd tot 31 maart 2019 om hun UBO’s voor de eerste keer te registreren.

                                                                                                      

Bovendien moet elke wijziging in de gegevens van de uiteindelijke begunstigde (bijv. adreswijziging, wijziging in de stemrechten…) ingevoerd worden in het UBO-register binnen de maand nadat de wijziging gekend is.

 

Ten slotte moet u jaarlijks de gegevens bevestigen of aanpassen.

 

Als u de vereiste gegevens niet (tijdig) doorgeeft, kan dit gesanctioneerd worden met strafrechtelijke boetes gaande van 400 tot 40.000 EUR. Daarbovenop kan aan de leden van het bestuursorgaan een administratieve geldboete opgelegd worden die tussen de 250 en 50.000 EUR bedraagt.

 

 

6.        Wie kan het UBO-register raadplegen?

 

Vooreerst wordt er toegang tot het UBO-register verleend aan de bevoegde autoriteiten belast met de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met inbegrip van de fiscale autoriteiten.

 

Daarnaast kan het register ook geraadpleegd worden door de personen die onderworpen zijn aan een waakzaamheidsverplichting ten opzichte van hun cliënten. Het gaat onder meer om banken, notarissen, advocaten en boekhouders.

 

Ten slotte kan elke burger (particulier) kennis nemen van een groot deel van de gegevens opgenomen in het UBO-register, zonder dat hij daarvoor een legitiem belang hoeft aan te tonen. Hij zal enkel een administratieve vergoeding moeten betalen. Dergelijke opzoeking door een particulier is enkel mogelijk aan de hand van de naam of het ondernemingsnummer van de vennootschap, en niet op basis van de naam van de UBO zelf.

 

Dit heeft tot gevolg dat particulieren zullen kunnen achterhalen wie uiteindelijke begunstigde is van een vennootschap en hoe groot zijn zeggenschap of financieel belang in de betrokken vennootschap is. Om privacyredenen zullen persoonlijke gegevens, zoals voornaam, verblijfplaats of geboortedag van de UBO, voor een particulier niet zichtbaar zijn.